Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedosach.

Zarząd OSP w Kiedosach 

 

sztandar_logo_100.jpg

mdp_logo.jpg

 
     
     

Relacja z walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego OSP w Kiedosach.

09-01-2011 18:19:41

W minioną sobotę, 8 stycznia 2011 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze OSP w Kiedosach. Zgromadzonych na zebraniu 18 członków OSP i 3 członków MDP miało zaszczyt gościć szacownych gości:

  • dh Krzysztofa Piekarza - Prezesa Zarządu Oddziału MG ZOSP RP w Działoszynie,
  • dh Andrzeja Smolarka - Komendanta Zarządu Oddziału MG ZOSP RP w Działoszynie,
  • Panią Bożenę Wcisło - Radną Rady Miejskiej w Działoszynie z naszego okręgu.

Zebranie rozpoczął dh Daniel Nowak - Prezes Zarządu - dziękując wszystkim za przybycie na zebranie. Na jego prośbę druhów, którzy odeszli na wieczną wartę uczczono minutą ciszy.
Wybrano przewodniczącego zebrania: dh Roberta Ranoszka - Sekretarza OSP. Po przyjęciu porządku obrad zebrania, zostały przedstawione kolejno sprawozdania:

  • sprawozdanie z działalności - dh Daniel Nowak - Prezes Zarządu,
  • sprawozdanie finansowe - dh Jarosław Włodarczyk - Skarbnik,
  • sprawozdanie Komisji Rewizyjnej - dh Krzysztof Bukowiec - Przewodniczący KR.

Głos zabrali również zaproszeni goście.

Dh Krzysztof Piekarz w swoim wystąpieniu podsumował miniony rok w zakresie działalności strażaków ochotników na terenie Gminy Działoszyn. Podkreślił udział druhów strażaków z naszej jednostki w zwalczaniu skutków wiosennej powodzi, a także zaangażowanie w utrzymanie strażnicy. Wszyscy zgodnie zauważyli wysiłek jaki został włożony w remont strażnicy a także potrzeby dalszych prac remontowych, których wymaga budynek zwłaszcza w zakresie wymiany stolarki i wykonania ocieplenia wraz z elewacją.

Dh Andrzej Smolarek dziękował druhom strażakom za udział w akcji w czasie wiosennej powodzi, a także przedstawił działalność jednostek OSP z terenu Gminy Działoszyn w minionym roku informując również o planach na rok 2011. W związku z tym, że nasza jednostka stara się o uzupełnienie umundurowania koszarowego, dh komendant zadeklarował w tym zakresie swoje wsparcie.

Obaj goście poruszyli temat związany ze staraniami czynionymi na rzecz ufundowania i przekazania dla naszej OSP sztandaru. W tym miejscu należy nadmienić, że jesteśmy jedyną jednostką OSP na terenie Gminy Działoszyn, która nie chlubi się posiadaniem jakże ważnego symbolu tradycji, męstwa, honoru i oddania społeczności w zakresie pożarnictwa

Powołano komisję wyborczą, której przewodniczył dh Józef Konieczny, a także komisje: skrutacyjną oraz uchwał i wniosków
Na wniosek Komisji Rewizyjnej przewodniczący zebrania przeprowadził głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla Zarządu OSP w Kiedosach. Absolutorium zostało udzielone jednogłośnie.
Kolejna część zebrania zdominowały wybory nowego zarządu i komisji rewizyjnej. Zgłoszono kandydatów do zarządu i komisji rewizyjnej. Po przerwie w obradach w trakcie, której ukonstytuował się nowy zarząd, przewodniczący komisji wyborczej poddał pod głosowanie uchwałę walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego o dokonaniu wyboru:

1. Zarządu OSP w składzie:

Prezes dh Daniel Nowak
Wiceprezes-naczelnik dh Krzysztof Bukowiec
Wiceprezes dh Robert Ranoszek
Z-ca naczelnika dh Zenon Krzemiński
Skarbnik dh Czesław Ranoszek
Sekretarz dh Marian Ranoszek
Gospodarz dh Stanisław Kansik
Członek Zarządu dh Kamil Dąbrowny

2. Komisji Rewizyjnej OSP w składzie:

Przewodniczący dh Jarosław Włodarczyk
Wiceprzewodniczący dh Ryszard Kiedos
Sekretarz dh Zbigniew Kowal

3. Delegatów na Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP:

dh Daniel Nowak
dh Robert Ranoszek

4. Przedstawiciela OSP do Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP:

dh Daniel Nowak

Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad, przewodniczący zebrania dh Robert Ranoszek zamknął zebranie.

Zakończenie części formalnej zebrania rozpoczęło jednocześnie rozmowy i dyskusje przy poczęstunku przygotowanym przez koleżanki Ewę Świątek i Wiolettę Wąż. Za ich bezinteresowne zaangażowanie (już po raz kolejny) w przygotowanie poczęstunku i obsługę - Wszyscy strażacy zgromadzeni na zebraniu serdecznie dziękują. Ich smaczne arcydzieła kulinarne będziemy długo wspominać (ja szczególnie ciasta-przypis redaktora).

Rozmowy jakie nawiązały się między starszymi a młodszymi druhami obfitowały we wspomnienia sięgające początków historii naszej OSP (już niedługo 55 letniej). Młodsi chętnie słuchali wspomnień i rad starszych druhów, młodsi zaś snuli plany i zapalali się do dalszej pracy na rzecz OSP i społeczeństwa. Nie bez znaczenia jest fakt, że starsi stażem strażacy, którzy wiernie służą naszej OSP od samych jej początków, podkreślali fakt zgody i jedności jaka panuje wśród strażaków. Jest to bowiem dobry prognostyk na przyszłość - "zgoda buduje" - oby jej w rozpoczynającym się roku nigdy nie zabrakło.

Rozpoczynający się nowy 2011 rok i nowa kadencja władz OSP jest okazją do złożenia życzeń druhom strażakom.
Niech wszystko i Wszyscy (zwłaszcza rodziny) sprzyjają w ich działalności i zaangażowaniu na rzecz naszej OSP i naszego lokalnego społeczeństwa, "Naszej Małej Ojczyzny".

Niech Nam w tym sprzyja
Bóg, zdrowie i władze samorządowe
a sukcesy będą na czas gotowe.

Zarząd OSP Kiedosy

Redaktor serwisu Internetowego - Robert Ranoszek 

 

Walne zebranie

Walne zebranie

Walne zebranie

Walne zebranie

Walne zebranie

Walne zebranie

Walne zebranie

Walne zebranie

Walne zebranie

Walne zebranie

Walne zebranie

Powrót do listy

Powrót