Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedosach.

Zarząd OSP w Kiedosach 

 

sztandar_logo_100.jpg

mdp_logo.jpg

 
     
     

Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP

13-06-2011 19:29:49

W dniu 1 lipca 2011 r. w strażnicy OSP w Trębaczewie odbył się Zjazd Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Działoszynie.

Na zjazd przybyli delegaci wybrani na walnych zebraniach jednostek OSP z terenu gminy Działoszyn i zaproszeni goście.

Swoim uczestnictwem zjazd zaszczycili zaproszeni goście: Prezes Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP w Łodzi dh Jan Ryś, Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Pajęcznie st. kpt. Dawid Pełka i Burmistrz Miasta i Gminy w Działoszynie Rafał Drab.

/Obradom przglądał się dziennikarz z Kulis Powiatu/

Regulamin zjazdu przewidywał m.in. przedstawienie sprawozdań, głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującemu zarządowi oraz głosowania nad podjętymi przez Zjazd uchwałami.

W głosowaniu delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium zarządowi.

Następnie zgłoszony został skład nowego zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego ZOSP RP i Komisji Rewizyjnej.

Ukonstytuował się następujący skład Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP:

dh Krzysztof Piekarz - Prezes Zarządu

dh Rafał Drab - Wiceprezes Zarządu

dh Daniel Nowak - Wiceprezes Zarządu

dh Andrzej Smolarek - Komendant Gminny

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został wybrany dh Robert Ranoszek.

Wybrani zostali także delegaci na zjazd powiatowy ZOSP RP w Pajęcznie.

Druh Jan Ryś w swojej wypowiadzi nawiązał do roli OSP w lokalnych społecznościach i do siły tej organizacji objawiającej się w liczbie członków i ciągłości jej działania. Druh Jan Ryś zwrócił również uwagę na wzrost świadomości strażaków ochotników i ich rolę w działalności na rzecz lokalnych społeczności, już nie tylko w zakresie ochrony przeciwpożarowej, ale także w zakresie podejmowania różnorodnych działań wspólnie z mieszkańcami w zakresie organizacji życia społecznego.

Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn dh Rafał Drab został wybrany wiceprezesem Zarządu M-G ZOSP RP w Działoszynie oraz delegatem na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Pajęcznie - gratulujemy !

Składamy gratulacje wybranemu zarządowi życząc mu jednocześnie sukcesów w zakresie rozwoju ochotniczego pożarnictwa na terenie gminy Działoszyn oraz owocnej współpracy ze wszystkimi zrzeszonymi jednostkami OSP.

Naszemu Prezesowi dh Danielowi Nowakowi gratulujemy wyboru na funkcję Wiceprezesa Zarządu Oddziału M-G ZOSP RP w Działoszynie !

Życzymy wszystkim druhom strażakom, by wybrane władze Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Działoszynie efektywnie wspierały działania na rzecz rozwoju OSP z terenu gminy Działoszyn, a w szczególności naszej jednostki OSP w Kiedosach.

Powrót do listy

Powrót